Wie zijn wij

Het Forensisch Centrum is een kleinschalig ambulant behandelcentrum met een locatie op IJburg in Amsterdam en een locatie in Paramaribo. Wij bieden forensisch specialistische zorg op maat aan. De collega’s in Amsterdam en Suriname werken nauw samen in de uitwisseling van forensische kennis en ervaring, met specifieke aandacht voor de cultuurspecifieke aspecten.

Onze visie
Wij geloven dat forensische zorg werkt als het goed aansluit bij de aard en ernst van de problemen en het niveau van de jongere. De behandelideologie van het Forensisch Centrum is zowel nationaal als internationaal toe te passen.

Erkenningen en licenties
Het Forensisch Centrum heeft een zogenaamde WTZI-erkenning. Met deze toelating mag zorg worden verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wet Langdurige Zorg.

Het Forensisch programma op maat is erkend als scholingen- en trainingsprogramma (STP) voor de justitiële jeugdinrichtingen.

Het Forensisch Centrum aan ’t IJ heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting 180 waarin de kwaliteitsbewaking van een reeks van de programma’s Work-Wise is gewaarborgd.

Voor wie

Het Forensisch Centrum richt zich met haar behandelaanbod op jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar, die vanwege hun complexe problematiek moeilijk behandelbaar en te begeleiden zijn door gebrek aan ziekte-inzicht en probleembesef. Zij lopen vanwege hun diversiteit aan problemen, een hoog risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en overlastgevend gedrag. Deze jongeren hebben meestal al een aanzienlijke hulpverleningsgeschiedenis achter de rug waar ze onvoldoende van hebben kunnen profiteren. Veel van deze jongeren hebben een zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis en een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met problematisch middelengebruik en kenmerken van autisme of ADHD en/of PTSS. Ze zijn kwetsbaar en hebben onvoldoende basis van waaruit ze een stabiel bestaan kunnen opbouwen.

√ hoge recidivekans (TOP 1000)
√ aanzienlijke hulpverleningsgeschiedenis
√ licht verstandelijke beperking (LVB)
√ zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis
√ ontwikkelingsfase jongvolwassene (ASR)
√ comorbiditeit met andere stoornissen
√ een dagelijkse ondersteuningsbehoefte

Leren omgaan met je beperkingen.
Trots kunnen zijn op wie je bent.
Wat bieden we

Een forensisch programma op maat

√ afgestemd op de jong-volwassenen problematiek
√ dezelfde behandelprogramma’s als binnen de JJI’s
√ alles onder één dak
√ praktisch toepasbaar en outreachend

Binnen het Forensisch Centrum bieden wij jongeren een forensisch programma op maat aan, gericht op het stabiliseren van hun complexe problematiek en voor een verdere positieve persoonlijkheidsontwikkeling. Onze behandelmethodes en interventies sluiten volledig aan bij de aangeboden interventies en programma’s binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen. De jongeren kunnen daardoor binnen het Forensisch Centrum hun behandeling ambulant gewoon vervolgen. Ze kunnen profiteren van een systeemgerichte, praktische, allround aanpak. Alle hulp die nodig is wordt onder één dak aangeboden, waardoor ze niet bij verschillende instellingen en locaties voor hulp hoeven aan te kloppen. De behandeling en begeleiding is intensief en frequent, om de jongeren in hun kwetsbare levensfase richting jongvolwassenheid, zo optimaal mogelijk te kunnen beïnvloeden en bijsturen richting een positieve ontwikkeling. De continue coördinatie en coaching van het multidisciplinaire behandelteam door een ervaren forensisch psycholoog staat hierbij centraal. Dit is noodzakelijk om escalatie en behandeluitval te verkleinen en om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken aan de behandeldoelen.

Onze producten en diensten

√ TOPs! is een groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag, gericht op het terugdringen van een antisociale en narcistische persoonlijkheidsontwikkeling
√ Solide Basis voor de Toekomst is een cognitief gedragstherapeutische interventie voor kwetsbare jongeren, gericht op het verhogen van het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties, waardoor de jongeren weerbaarder worden en meer zelfsturend zijn. Hierdoor neemt het risico op ‘loverboy’ problemen, seksueel risicogedrag, ongewenste zwangerschappen, inadequate relaties en een gebrekkige sociale positie af.
√ C(r)ash, geeft jongeren inzicht in de eigen financiële situatie en leert ze hun budget te beheren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun financieel handelen.
√ Free time Me time ondersteunt jongeren bij het vinden van een kwalitatieve vrijetijdsbesteding.

√ Verdiepingsdiagnostiek
√ Psycho-educatie
√ Leren van Delict is een cognitief-gedragsmatige interventie met als doel om te voorkomen dat jongeren opnieuw (seksueel) gewelddadige delicten plegen
√ Brains4Use is een cognitief-gedragsmatige interventie met als doel het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik en het verminderen van kans op uitval uit school of werk

√ Werken aan je toekomst is een programma gericht op het aanleren van vaardigheden waarmee je werk of een opleiding kunt krijgen en behouden.
√ Aan de slag voorziet in alle hulp die nodig is om te zorgen dat kwetsbare jongeren een beroepsopleiding afmaken en een baan verkrijgen en behouden.

De intensiteit van het programma en behandelduur

Het forensisch deeltijdprogramma op maat duurt gemiddeld éen jaar en vier maanden en is opgebouwd uit vier fases die wat intensiteit betreft, variabel zijn in te vullen, afhankelijk van de zorgbehoefte. Op het moment dat het strafrechtelijk kader stopt, kan de zorg worden voortgezet in het kader van een minder intensief, maar blijvend, beïnvloedings- en structurerend behandelcontact in het kader  van de WLZ.

Behandeleffect (Routine Outcome Monitoring)

Een positief behandelresultaat kan worden bereikt door het aanbieden van de juiste programma’s en interventies, afgestemd op de ontwikkelingsfase, levensstijl en mogelijkheden van de jongere. Het aanbieden van een alles-in-één pakket, maakt het mogelijk om weer grip te krijgen op de vaak lastig te vatten problematiek. Iemand wordt ingebed in een vaste weekstructuur en kan vervolgens stapsgewijs werken aan een meer stabiele toekomst. Het behandelresultaat wordt gemeten met specifieke lijsten gericht op de aard en ernst van de klachten, de veerkracht en de ontwikkeling van het gedragsrepertoire en de oplossingsstrategieën.
√ Symptom Checklist (SCI-90)
√ Resilience Scale (RS-NL)
√ Utrechtse Coping Lijst (UCL)

Wanneer

√ Schorsende voorwaarde
√ Voorwaardelijk strafkader
√ Gedragsbeïnvloedende maatregel
√ Voorwaardelijke PIJ
√ Voorwaardelijke TBS
√ STP en verplichte nazorg
√ Wet langdurige zorg

Een brug van jeugd naar volwassen hulpverlening
Kosten en vergoedingen

Ons cliëntuurtarief van 95 euro per uur is gebaseerd op een gemiddelde aan ureninzet van de verschillende disciplines in de behandeling. Bij elke jongere staat dagelijkse de continue coördinatie en coaching van het multidisciplinaire team door een ervaren forensisch psycholoog centraal. Het tarief is mede gebaseerd op een hoge behandelintensiteit.

Behandeling kan na beëindiging van de strafrechtelijke titel worden voortgezet, mits er sprake is van een zorgindicatie. Voor jongeren tot 18 jaar wordt de zorg dan betaald door de gemeente. Voor jongeren vanaf 18 jaar wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar of op basis van de Wet langdurige zorg.

Organisatie

De directie wordt in het dagelijks bestuur actief ondersteund door twee vestigingsmanagers en een multidisciplinair behandelteam.

Het toezichthoudend orgaan adviseert de directie en denkt mee over inhoudelijke en organisatorische vraagstukken. Vanwege hun verschillende achtergronden zijn zij goed in staat om op kritische wijze toezicht te houden op de bestuursrechtelijke taken.

Contact
silhouetten_web_phone

U kunt contact met ons opnemen via het formulier hieronder of mailen naar info@forensischcentrum.com

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

U kunt contact opnemen via onderstaande adressen.

Forensisch Centrum Midden-Nederland
IJburglaan 742
1087 EM Amsterdam
020-4423221 of 06-25196899
Fasehuis Amsterdam
Bereikbaar via 020-4423221 of 06-25196899
Forensisch Centrum Suriname
Albergastraat 21
Paramaribo
433422 of 7729151