WIE ZIJN WIJ.

Het Forensisch Centrum voor Delictpreventie en Resocialisatie (FCDR) is in 2016 geopend aan de Albergastraat 21 te Paramaribo.

Hier werkt Daphne Breuker met haar team van assistent psychologen aan de psychologische onderzoeken bij jongeren en volwassenen die worden verdacht van ernstig strafbare feiten.

Binnen FCDR is er kennis en expertise op het gebied van forensische diagnostiek, behandeling en begeleiding. In het behandelcentrum in Nederland lopen Surinaamse forensisch orthopedagogen en maatschappelijk werkers hun stage en interne opleidingstraject.

Daarnaast doceert zij en heeft in mei 2019 de module forensische gedragswetenschappen voor de officieren van justitie in opleiding verzorgd en het psychologisch gedeelte van de sollicitatieprocedure voor de schrijfjuristen. In 2018/2019 werd een trainings- en intervisietraject geboden aan de forensische zorgafdeling (JKB & FMZ).

FCDR is tevens een kennisinstituut met een eigen database sinds 2020 waar alle informatie met betrekking tot delict risicofactoren en beschermende factoren uit risicoanalyses worden opgeslagen.

Vanaf 2020 wordt aan hoog risico lopende beroepsgroepen ondersteuning aangeboden bij selectie en nazorg ter preventie van burn-out en ziekte.

WAAROM DEZE ZORG?

Forensische zorg levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde en veilige samenleving. Het gaat hierbij om geweldrisicoanalyses en behandelen in voldoende veiligheid.

Door op een goede manier de risico’s in te schatten en vervolgens te behandelen en te beveiligen, is de sector in staat de recidive van crimineel gedrag laag te houden en zo mogelijk nog verder terug te brengen op lange termijn.

Wat nodig is aan beveiliging is afhankelijk van de ernst van de stoornis en de inschatting van de forensisch psycholoog en psychiater. Forensische behandelunits in de strafinrichtingen en daarbuiten bij forensische behandelcentra moeten voorzien in behandelplekken.

HET KENNISINSTITUUT.

Steeds wordt gezocht naar mogelijkheden om middels (twinning)projecten en wetenschappelijk onderzoek de risico- en beschermende factoren voor ernstig delict gedrag landelijk in beeld te brengen. In een eigen database worden de 274 variabelen bijgehouden en kunnen de analyses worden gemaakt waarmee beleid kan worden ondersteund.

LANGE TERMIJN FORENSISCHE ZORGVISIE.

Om een goed fundament te bouwen zijn dit de belangrijkste pijlers:

Deskundigheid:

Implementatie van de forensische psychiatrie en psychologie als forensische deskundigheid.

Forensische infrastructuur:

indiceren, behandelen, nazorg

Regionaal resocialiseren:

Forensische dependances in Nickerie, Paramaribo en Moengo.

PLAN VAN AANPAK.

Deskundigheid

  • Samenwerkingsovereenkomsten sluiten. Kwaliteit waarborgen.
  • Opleidingstrajecten tussen Nederland en Suriname. Kennis uitwisselen.

Forensische infrastructuur

  • Jeugd Correctie Centrum (JCC) opzetten in de Jeugdgevangenis in Santo Boma. Pedagogisch en therapeutisch leefklimaat.
  • Regimedifferentiatie in de strafinrichtingen. Personeel bescherming.
  • Opzetten van psycho-medisch orgaan in strafinrichtingen. Suïcidepreventie.

Regionaal resocialiseren

  • Opzetten van forensische dependances in Nickerie, Paramaribo en Moengo.
  • Opzetten van forensisch ondersteuningspunten in wijken met een hoog risico op criminaliteit
Contact