Organisatie

Directie en Raad van Commissarissen   
Het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) wordt bestuurd door een directeur (GZ-psycholoog en NRGD-geregistreerd Pro Justitia rapporteur) die eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die toezicht houdt en de directeur adviseert         

Stafdienst
De directeur wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door een stafdienst die ondersteuning biedt op het terrein van administratie, beleid, bedrijfsvoering, beheer en HR.

Behandel- en woonteam    
Cliënten van het FCA ontvangen deeltijdbehandeling van een multidisciplinair behandelteam bestaande uit (forensisch) psychologen en maatschappelijk werkers. Daarbij staat continue coördinatie en coaching van het behandelteam door een forensische gz-psycholoog centraal, vanwege de complexiteit van de problematiek, om de-escalatie te stimuleren en uitval te verkleinen zodat zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden aan de behandel- en resocialisatie doelen.

Cliënten die tevens verblijfszorg ontvangen, worden dagelijks ondersteund door een woonteam van sociaal pedagogisch werkers en een flexibele schil aan begeleiders voor onder meer sport en het huishouden. Het woonteam en de flexibele schil staan in nauw contact met en worden gecoacht door het behandelteam. Het behandelteam is daarnaast 24 uur beschikbaar voor cliënten en het woonteam wanneer dat nodig is.  

Regelingen

Medezeggenschap
Het FCA heeft vanwege de omvang nog geen cliëntenraad en heeft de medezeggenschap op andere manieren vormgegeven. Deze informatie kan worden opgevraagd bij de organisatie. Cliënten die in zorg komen ontvangen deze informatie bij aanvang van de zorg.

Klachtenregeling
Het FCA hanteert een interne klachtenregeling en is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Klik op de link voor meer informatie over het Klachtenportaal Zorg https://klachtenportaalzorg.nl/