ORGANISATIE.

Het organogram van het Forensisch centrum ziet er als volgt uit:.

Het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) wordt bestuurd door een directeur (GZ-psycholoog en NRGD-geregistreerd Pro Justitia rapporteur) die eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die toezicht houdt en de directeur adviseert.

De directeur wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door een stafdienst die ondersteuning biedt op het terrein van administratie, beleid, communicatie, bedrijfsvoering, beheer en HR.

Cliënten van het FCA ontvangen deeltijdbehandeling van een multidisciplinair behandelteam bestaande uit (forensisch) psychologen en maatschappelijk werkers. Daarbij staat continue coördinatie en coaching van het behandelteam door een forensische gz-psycholoog centraal, vanwege de complexiteit van de problematiek, om de-escalatie te stimuleren en uitval te verkleinen zodat zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden aan de behandel- en resocialisatie doelen.

Cliënten die tevens verblijfszorg ontvangen, worden dagelijks ondersteund door een woonteam van sociaalpedagogisch werkers en een flexibele schil aan begeleiders voor onder meer sport en het huishouden. Het woonteam en de flexibele schil staan in nauw contact met en worden gecoacht door het behandelteam. Het behandelteam is daarnaast 24 uur beschikbaar voor cliënten en het woonteam wanneer dat nodig is.

REGELINGEN.

Medezeggenschap

Het FCA heeft vanwege de omvang nog geen cliëntenraad en heeft de medezeggenschap op andere manieren vormgegeven. Deze informatie kan worden opgevraagd bij de organisatie. Cliënten die in zorg komen ontvangen deze informatie bij aanvang van de zorg.

Klachtenregeling

Het FCA hanteert een interne klachtenregeling en is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Klik op de link voor meer informatie over het Klachtenportaal Zorg https://klachtenportaalzorg.nl/

Download interne klachtenregeling

Privacyreglement en statement

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij verschillende persoonsgegevens van cliënten vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en – voor zover van toepassing – aan de bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet Landurige Zorg (WLZ) en/of de Jeugdwet.

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het verlenen van zorg (deeltijdbehandeling en/of verblijfszorg en/of maatschappelijk werk) en de bijbehorende administratie en wij beveiligen de gegevens tegen inbreuk door derden. Wij bewaren de gegevens alleen zolang dat nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij de gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals een toezichthouder, huisarts, school, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met het behandeltraject of na toestemming van de cliënt. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft de cliënt het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen de cliëntgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Als een cliënt gegevens op wil laten halen door een derde, dan hebben wij daarvoor toestemming van de cliënt nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door de cliënt en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registreren wij.

Voor u en onze veiligheid worden op de verblijfslocaties camerabeelden met geluidsopnamen vastgelegd. Deze beeld- en geluidsopnamen worden na 4 weken verwijderd.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.

Cliënten hebben recht op inzage in hun gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over een cliënt niet kloppen, heeft de cliënt het recht om deze gegevens door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houdt u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren. Mocht u uw gegeven willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie.

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de directie via info@forensischcentrum.com Mocht u er met de directie niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact