Welkom op de website van het Forensisch Centrum voor Adolescenten. Wij bieden forensisch specialistische zorg op maat aan adolescenten.

Klik op deze link voor informatie tav het Covid-19/Corona-virus.

Onze cliënten zijn jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en Justitie en vanwege hun complexe problematiek moeilijk behandelbaar en te begeleiden zijn binnen het reguliere circuit. Zij lopen vanwege hun diversiteit aan problemen een hoog risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en hebben meestal al een aanzienlijke hulpverleningsgeschiedenis achter de rug waarvan ze onvoldoende hebben kunnen profiteren.

Voor deze jongeren biedt het FCA deeltijdbehandeling door een multidisciplinair team en beschikt het FCA over een eigen kleinschalige woonvoorziening waar behandeling en verblijfszorg gecombineerd worden. Bij alle vormen van zorg staat het delict en het voorkomen van een terugval centraal.

Onze visie en kernwaarden

Maatwerk werkt

Het FCA streeft ernaar dat onze cliënten na behandeling geen ernstige delicten meer plegen en geen ernstig overlast gevend gedrag meer vertonen.

Dat doet het FCA door te bevorderen dat onze cliënten sociaal stabieler worden, zichzelf beter leren kennen en hun gedrag, emoties en impulsen beter kunnen reguleren. Het FCA biedt daarvoor psychologische behandeling en kleinschalige verblijfszorg.

De jongeren die worden aangemeld hebben vanwege hun complexe problematiek een combinatie van interventies nodig, gericht op alle drie de zorgaspecten. Het doel is om de jongeren in hun kwetsbare levensfase naar een volwassen, meer zelfstandig bestaan, zo optimaal mogelijk bij te sturen richting een positieve ontwikkeling en stabiele plek in de maatschappij. Het FCA werkt daarbij met methoden die aansluiten op de behandeling die wordt geboden binnen de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen en toegespitst zijn op de specifieke problematiek van de doelgroep.

Bij het FCA werken we vanuit de volgende kernwaarden: Betrokken, Positief en Vakkundig.

Wat we bieden

Een forensisch programma op maat

Het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) richt zich met haar behandeling en verblijfszorg op de zogenaamde forensische ASR-groep (afgeleid van het adolescentenstrafrecht tot 23 jaar) die in aanraking is gekomen met Justitie en zich kenmerkt door een nog onvoldoende doorontwikkelde persoonlijkheid, vaardigheden en pedagogische ondersteuningsbehoefte.

Er is sprake van lang bestaande complexe meervoudige problematiek: ernstige gedrags- en impulsstoornissen met veelal onderliggende hechtingsproblemen en trauma’s. Meestal is er middelenmisbruik of afhankelijkheid van middelen voorkomende uit een zwakke stress- en emotieregulatie en coping. De meesten kunnen gediagnosticeerd worden met een ernstige cluster-b persoonlijkheidsstoornis (antisociaal, borderline, histrionisch, narcistisch). Meer dan eens is er sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel, zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking (LVB). Ook spelen instabiele levensomstandigheden een rol, zijn zij sinds de kindertijd of jeugd in beeld bij de hulpverlening en is al veel jeugdzorg ingezet maar is het risico op herhaald delinquent gedrag nog altijd hoog.

De doelgroep die het FCA behandelt en begeleidt voldoet aan de volgende criteria:
– behandeling opgelegd in jeugdstrafrechtelijk kader          
– diagnose van complexe meervoudige problematiek         
– instabiele levensomstandigheden  
– ruime jeugdzorggeschiedenis        
– hoog risico op recidive

Informatie voor cliënten     

Binnen het Forensisch Centrum voor Adolescenten bieden wij een forensisch programma op maat aan, gericht op het stabiliseren van je specifieke problematiek en een positieve persoonlijkheidsontwikkeling. Het doel is om je te helpen stoppen met risicovol gedrag en delict gedrag en je te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk en op een verantwoordelijk manier leiden van je leven en deelnemen in de maatschappij.